Novosti s 1.1.2015 E-RAČUNI

Novosti s 1.1.2015  E-RAČUNI

1. E-RAČUN – KAJ MORA VEDETI GOSPODARSTVO?

E-Račun je račun, ki ga izdajatelj (dobavitelj) izda prejemniku (kupcu) za opravljene storitve ali prodano blago v elektronski obliki in popolnoma nadomešča klasično izdajo računa v papirni obliki.

Za gospodarstvo je pomembno poznavanje 26. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), ki ureja izdajanje računov proračunskim uporabnikom s strani pravnih in fizičnih oseb in se začne uporabljati s 1.1.2015. Drugi odstavek 26. člena ZOPSPU-A določa, da morajo e-Račune proračunski uporabniki pošiljati in prejemati le preko UJP (Uprava RS za javna plačila). UJPnet je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo e-Računov za javni sektor v Sloveniji.

Pravne in fizične osebe, ki za proračunske uporabnike dobavljajo blago, izvajajo storitev ali izvajajo gradnjo, morajo posredovati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki preko:

slika1

spletnega programa UJPnet ali

preko ponudnikov elektronskih poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe kot npr.:
o Pošta Slovenije d.d.
o Petrol d.d.
o POS Elektronček d.o.o.
o SETCCE d.o.o
o Pošta Slovenije d.d.
o Panteon Group®
o Mikrografija d.o.o.
o EPPS d.o.o.
o Perftech d.o.o.
o MARG Inženiring d.o.o.

preko bank vključenih v medbančno izmenjavo e-Računov preko procesorja Bankart in sicer:
o Banka Koper d.d.
o Delavska hranilnica d.d.
o Nova ljubljanska banka d.d.
o Hypo Alp-Adria bank d.d.
o Deželna banka Slovenije d.d.
o Gorenjska banka d.d.
o Abanka Vipa d.d.
o Nova kreditna banka Maribor d.d.
o Poštna banka Slovenije d.d.
o Banka Celje d.d.
o Probanka d.d.
o SKB d.d.
o UniCredit banka Slovenije d.d.
o Raiffeisen Banka d.d.
o Hranilnica LON d.d.

1.1. OBLIKA E-RAČUNA

E-Račun je sestavljen iz:
 – datoteke v obliki .xml,
 – ovojnice, ki je prav tako v formatu .xml in se imenuje »env«, ter
 – opcijsko tudi izpisa računa v pdf obliki.

slika2
V ovojnico e-Računa je potrebno vpisati davčno številko prejemnika, sicer UJPnet e-Račun zavrne. Vsak e-Račun mora imeti svojo ovojnico, ki mora vsebovati končnico .env.

slika3

E-Račun mora biti podpisan z W3C standardi in shemami. UJPnet zna preveriti katerikoli podpis XADES ali detached ali enveloped ali enveloping signature. Na UJPnetu podpisani računi so vedno podpisani »enveloped«.

slika4

1.2. PLAČLJIVOST STORITEV PRI POSLOVNI BANKI

Podjetnik bo za dobavljeno blago oziroma opravljanje storitve proračunskemu uporabniku izdal e-Račun, če bo:
1. za to imel ustrezno programsko opremo oziroma
2. bo tak račun neposredno vpisal v sistem UJPnet ob predhodno dobljenem dovoljenju UJP.

Takšen način vnosa računa prek spletnega portala UJPnet bo namenjen le manjšim izdajateljem, ki na letni ravni v javni sektor pošljejo do največ 200 računov.

Dobavitelj, ki izdaja proračunskim uporabnikom več kot 200 računov letno, bo moral posodobiti programsko opremo, da bo lahko pošiljal e-Račune preko bank, vključenih v medbančno izmenjavo e-Računov ali preko ponudnikov elektronskih poti.

Nadomestila in stroške izdanih e-Računov, ki jih zaračunavajo banke in drugi ponudniki elektronskih poti, se krijejo z direktno obremenitvijo izdajatelja e-Računa. Iz tega sledi, da uvedba e-Računov pomeni tudi dodatni strošek za vse tiste dobavitelje, ki opravljajo storitve ali dobavljajo blago proračunskim uporabnikom.

1.3. TUJCI IN E-RAČUNI

Ker zakon (ZOPSPU-A) velja le na ozemlju Slovenije, pomeni, da obveznost pošiljanja e-Računov v javni sektor velja izključno za:
 – domače pravne in fizične osebe ter
 – tuje pravne in fizične osebe, ki opravijo storitev ali dobavijo blago na ozemlju RS, če imajo sedež ali poslovno enoto v Sloveniji.
Če je dobava blaga ali storitev opravljena v tujini (hotelski račun iz tujine) ali če dobavitelj nima sedeža, poslovalnice ali podružnice v Sloveniji, potem ni potrebno pridobiti e-Računa, razen če se proračunski uporabnik in dobavitelj izrecno ne dogovorita drugače.

1.4. KAKO SE DOBAVITELJ VKLJUČI V SEZNAM IZDAJATELJEV E-RAČUNOV?

Podjetnik, ki želi oziroma bo moral izdajati e-Račune od leta 2015, izpolni izjavo pri svoji poslovni banki ali pri drugem ponudniku elektronske poti, če njegova banka nima sklenjene pogodbe z UJP.
Na podlagi podpisane izjave in ob posedovanju spletnega certifikata se dobavitelja vključi v seznam izdajateljev e-Računov pri UJP.

Ko je dobavitelj vključen v seznam izdajateljev e-Računov, se lahko njegovi prejemniki (proračunski uporabniki ali fizične in pravne osebe) naročijo na prejemanje njegovih e-Računov.

1.5. MOŽNOST TESTIRANJA IZMENJAVE E-RAČUNOV ŽE V 2014

Pravilnost strukture in ovojnice e-Računa je možno preveriti na spletni strani UJP (www.ujp.gov.si v »kotičku za razvijalce IT«).

Mateja Babič, LL.M. davčna svetovalka