POSLOVNA ENOTA (PE)TUJIH PODJETIJ V SLO

POSLOVNA ENOTA (PE)TUJIH PODJETIJ V SLO

Vse kar morate vedeti zaposleni pri tujem podjetju, ki delo opravljate v SLO, ,,domači pisarni,, kot PE ter obveznostih tujega podjetja, ki ima PE v SLO

1. POSLOVNA ENOTA (PE) TUJIH PODJETIJ V SLOVENIJI

1.1. ZAPOSLENI PRI TUJEM PODJETJU; DELO OPRAVLJA V SLOVENIJI (ODVISNI POSREDNIK)
Tuja podjetja za namene iskanja novih kupcev in pospeševanja prodaje sklepajo pogodbe o zaposlitvi z delodajalci, ki imajo svoje stalno bivališče in družino v Sloveniji in opravljajo delo za tujega delodajalca na ozemlju Republike Slovenije.

Pogodba o zaposlitvi s tujim delodajalcem, ki ima sedež v EU, mora biti sklenjena po slovenski delovno-pravni zakonodaji. Delojemalec se mora prijaviti v socialno zavarovanje v Sloveniji (več o tem v Davčnih novicah marec-april). Delojemalec se skladno s pravili v Vzorčnem sporazumu o izogibanju dvojnemu obdavčevanju šteje za odvisnega posrednika. Odvisni posrednik lahko predstavlja stalno poslovno enoto (PE) tujega podjetja v Sloveniji, kadar dejansko podpiše in sklene pogodbo o prodaji blaga ali storitve v imenu tujega podjetja.

Odvisni posrednik lahko predstavlja stalno PE tujega podjetja v Sloveniji tudi, kadar formalno nima pooblastila za sklepanje pogodb v imenu delodajalca tujega podjetja (nerezidenta), vendar pa dejansko sodeluje pri pogajanjih o elementih pogodbe na način, da so zavezujoči za tuje podjetje.
Primer:
Franc je zaposlen pri avstrijskem podjetju ABC GmbH za namene promocije in prodaje kuhinj pri slovenskih kupcih. Franc v pogodbi o zaposlitvi nima dovolila za podpis pogodbe o prodaji, vendar se dogovori s kupcem o vseh podrobnostih prodajne pogodbe. V Avstriji, pri delodajalcu se pogodba o prodaji zgolj formalno podpiše.Franc, kot zaposleni pri avstrijskem podjetju velja za odvisnega posrednika in s tem, ko izpogaja vse sestavine prodajne pogodbe, dejansko s svojo prisotnostjo v Sloveniji predstavlja stalno PE podjetja ABC GmbH v Sloveniji. 

Iz navedenega sledi, da tudi v primerih, ko je pogodba formalno podpisana s strani avstrijskega delodajalca, bi se še vedno lahko štelo, da je odvisni posrednik dejansko imel pooblastilo za sklepanje pogodb in bi ob izpolnjevanju drugih pogojev, kot je običajna uporaba pooblastila v okviru poglavitne dejavnosti, lahko predstavljal stalno PE tujega podjetja.

1.2. »DOMAČA PISARNA« KOT POSLOVNA ENOTA
Delojemalci, ki delajo na področju Slovenije za tujega delodajalca, pogosto nimajo na razpolago pisarne tujega delodajalca, temveč opravljajo delo »od doma«. V primeru določanja, ali »domača pisarna« predstavlja PE tujega podjetja v Sloveniji, se mora pregledati dejstva in okoliščine vsakega posameznega primera.Poslovna enota (PE) tujega podjetja v Sloveniji, se mora pregledati dejstva in okoliščine vsakega posameznega primera.
Naslednji kriteriji so nam lahko v pomoč pri določanju, ali ima tuje podjetje v Sloveniji PE:
 – redna uporaba domače pisarne zaposlenega pri opravljanju dela za tuje podjetje v okviru poglavitne dejavnosti tujega podjetja;
 – jasna zahteva tujega podjetja, da zaposleni delo opravlja od doma;
 – kritje stroškov za pisarniški material in stroškov za vzdrževanje opreme s strani tujega delodajalca;
 – označevanje »domače pisarne« v telefonskem imeniku v okviru podjetja, opremljenost poslovnih vizitk z naslovom pisarne na domu in z oznakami podjetja;
 – dostopnost pisarne na domu drugim uslužbencem tujega podjetja.
Primer:
Franc ima pogodbo o zaposlitvi z avstrijskim podjetjem, za katerega na področju Slovenije pridobiva nove kupce in opravlja marketinške posle.
Ali ima avstrijska družba-delodajalec Franca v Sloveniji stalno PE v naslednjih primerih:
 – Francu je dana na voljo manjša pisarna v poslovnem kompleksu => DA, PE tujega podjetja v Sloveniji
 – Franc ima majhno stanovanje in opravlja nujne administrativne posle v knjižnici, v lokalih, na poti => NE, avstrijsko podjetje nima PE v Sloveniji
 – Franc ima na poslovni vizitki naziv in naslov delodajalca v Avstriji, na poslovni vizitki ni nikakršnega naslova v Sloveniji, razen telefonska številka => NE, avstrijsko podjetje nima PE v Sloveniji

1.3. OBVEZNOSTI TUJEGA PODJETJA, KI IMA POSLOVNO ENOTO (PE) V SLOVENIJI
Tuje podjetje, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v Sloveniji in opravlja aktivnost na območju Slovenije preko odvisnega ali neodvisnega posrednika je dolžno davčnemu uradu v Sloveniji predložiti prijavo za vpis v davčni register pred začetkom opravljanja dejavnosti v Sloveniji. To pomeni, da bi moralo tuje podjetje pridobiti davčno številko v Sloveniji že pred začetkom opravljanja dejavnosti, ki vključuje tudi vse pomožne in pripravljalne aktivnosti. Pridobitev davčne številke tujega podjetja v Sloveniji ne smemo enačiti z začetkom obstoja stalne PE.

Svetujemo tujim podjetjem, ki opravljajo katerekoli aktivnosti na katerikoli način v Sloveniji, da pridobijo davčno številko.

Tuje podjetje s stalno PE v Sloveniji je dolžno v treh mesecih po koncu poslovnega leta elektronsko preko E-davkov oddati »obračun davka od dohodka pravnih oseb«, bilanco stanja (BS) in izkaz poslovnega izida (IPI) za PE v Sloveniji. Če je PE v Sloveniji imela dobiček, se le-ta obdavči po 17 %.
V primeru, ko je stopnja davka od dohodka pravnih oseb v Sloveniji (17%) nižja kot v državi sedeža tujega podjetja (npr. Avstrija 25%) je obdavčitev dohodkov v Sloveniji celo bolj zaželena z vidika davčnega planiranja.
Primer:
Avstrijsko podjetje ABC GmbH ima s prisotnostjo odvisnega posrednika v Sloveniji PE. PE je ustvarila 50.000 EUR prihodkov, imela je 40.000 EUR odhodkov in davčna osnova je 10.000 EUR. ABC GmbH mora do 31.3. naslednjega leta v Sloveniji elektronsko oddati obračun davka od dohodka pravnih oseb ter plačati 1.700 EUR davka od dohodka pravnih oseb v Sloveniji. V Avstriji podjetje ABC GmbH izvzame dohodek, ki je bil že obdavčen v Sloveniji, iz davčne osnove in nanj ne plača dodatnega davka na dobiček (Körperschaftsteuer).

Mateja Babič, LL.M. davčna svetovalka