POSEBNA UREDITEV ZA MED. PREVOZ POTNIKOV V CESTNEM PROMETU

POSEBNA UREDITEV ZA MED. PREVOZ POTNIKOV V CESTNEM PROMETU

Tuji prevozniki, ki opravljajo storitve mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov, bodo lahko s 1. aprilom 2015 lahko začeli uporabljati posebno ureditev, ki poenostavlja administrativne postopke pri identifikaciji za namene DDV ter obveznosti glede predložitve obračuna DDV. To posebno ureditev bodo lahko uporabljali davčni zavezanci, ki v Sloveniji nimajo sedeža podjetja ali poslovne enote. Tuji davčni zavezanec bo moral uporabljati ta način najmanj eno davčno obdobje, ki je koledarsko leto, vendar ne bo imel pravice uveljavljati vstopni DDV na nakupe v Sloveniji.
V določenem koledarskem letu se lahko uporablja posebno ali splošno ureditev, saj se posebna in splošna ureditev med seboj izključujeta.

Postopek pridobitve DDV številke in identifikacijske številke za DDV
Davčni zavezanec, ki ima namen opraviti prevoz potnikov preko ozemlja Slovenije Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) v elektronski obliki predloži zahtevek za izdajo davčne številke in zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV. Za pridobitev identifikacijske številke za DDV mora tuji davčni zavezanec navesti:
• naziv podjetja,
• naslov podjetja,
• elektronski naslov,
• transakcijski račun (BIC, IBAN),
• identifikacijsko številko za DDV v državi sedeža ali izpis sodnega / poslovnega registra, ki dokazuje, da opravlja dejavnost v državi,
• izjava, da ne opravlja transakcij znotraj Unije ali drugih dobav blaga in storitev, ki so predmet obdavčitve v Sloveniji, za katere bi se moral identificirati za namene DDV,
• ime, priimek, naslov ter datum rojstva odgovorne osebe podjetja,
• fotokopijo osebnega dokumenta odgovorne osebe podjetja.

Ob prejemu zahtevka davčni organ izda potrdilo o prejemu zahtevka, s katerim lahko tuji davčni zavezanec opravi prevoz, čeprav še ni pridobil identifikacijske številke za DDV. Identifikacijsko številko za DDV prejme tuji davčni zavezanec najkasneje v 8 dneh od dneva, ko je bil popolni zahtevek sprejet s strani FURS. Najkasneje v 8 dneh pa mora zavezanec sporočiti davčnemu organu kakršnokoli spremembo podatkov, ki so navedeni v zahtevku. Davčni zavezanec mora pri opravljanju občasnega prevoza v Sloveniji to potrdilo ali kopijo potrdila o identifikaciji za namene DDV stalno imeti v vozilu na vidnem mestu.
Davčni zavezanci lahko zahtevek za pridobitev številke in/ali identifikacijske številke za DDV predložijo od 1. marca 2015 dalje.

Obračun DDV
Nova posebna ureditev poenostavlja postopek oddaje obračuna DDV tako, da bodo uporabniki napoved za obračun DDV oddajali enkrat letno po elektronski poti ( obrazec DDV-O-OP), vendar ne bodo imeli pravice do odbitka vstopnega DDV na nakupe v Sloveniji (gorivo, cestnine). V tem obračunu morajo biti zajeti vsi prevozi, ki so bili v koledarskem letu opravljeni čez ozemlje Slovenije.
Davčni zavezanec mora voditi tudi evidenco v elektronski obliki (Excel), ki vam jo lahko posredujemo, in vključuje:
• o posamezni vožnji,
registrski številki prevoznega sredstva,
• številu potnikov,
• datumu opravljene storitve,
• vrednosti opravljene storitve in
• o znesku DDV.
Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti posebni obračun DDV do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Primer:
Če se tuji prevoznik potnikov registrira v Sloveniji za namene DDV po posebni ureditvi z dnem 10.5.2015, potem mora sestaviti posebni obračun DDV za obdobje maj 2015 do december 2015. Obračun mora oddati do 31. januarja 2016.
V primeru, da prevoznik preneha uporabljati posebno ureditev sredi koledarskega leta, se davčno obdobje konča na dan prenehanja uporabe posebne ureditve, davčni zavezanec pa mora obračun DDV predložiti v 30 dneh po prenehanju.

Primer:
Tuji prevoznik, ki že opravlja posebno ureditev mednarodnega cestnega prevoza potnikov in bi jo zaradi opustitve dejavnosti prenehal uporabljati že med letom, torej 20.8.2015, bo moral obračun DDV predložiti do 20.9.2015 z obrazcem DDV-O-OP.
Če bi ponovno začel opravljati prevozno dejavnost in bi želel ponovno uporabljati posebno ureditev bi moral počakati na novo koledarsko leto, torej 2016.

Davčni zavezanec lahko tudi izgubi pravico do posebne ureditve v primeru da:
• ne predloži posebnega obračuna DDV oz. ne plača DDV od storitev v predpisanem roku oziroma na predpisan način,
• ne predloži zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV na predpisan način ali zahtevek ne vsebuje predpisanih podatkov,
• ne sporoči spremembe podatkov ali
• ne obvesti davčnega organa o predvidenem opravljanju prevoza.
Izključitev iz posebne ureditve davčni organ sporoči na zavezančev elektronski naslov.

Mateja Babič, LL.M. davčna svetovalka