Razširjena obdavčitev pavšalistov in 80% normirani odhodki

Razširjena obdavčitev pavšalistov in 80% normirani odhodki

RAZŠIRJENA OBDAVČITEV PAVŠALISTOV IN 80% NORMIRANI ODHODKI

Fizične ali pravne osebe, ki že uporabljajo (ali bodo uporabljale) posebno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo biti seznanjene z naslednjimi spremembami, ki se začnejo uporabljati s 1.1.2015:
Samostojni podjetnik posameznik (s.p.) se lahko do konca marca 2015 odloči za sistem ugotavljanja davčne osnove za davek iz dejavnosti za leto 2015 z upoštevanjem normiranih odhodkov:
– če je imel v davčnem letu 2014 prihodke nižje od
50.000 EUR ali
– če je imel v davčnem letu 2014 prihodke nižje od
100.000 EUR in je bila pri njem zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno
najmanj pet mesecev.

Pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o.) se skladno z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb lahko odloči za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2015:
– če je imela v koledarskem letu 2014 prihodke nižje od 50.000 EUR ali
– če je imela v koledarskem letu 2014 prihodke nižje od 100.000 EUR in je bila pri njej zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.
Višina normiranih odhodkov pri ugotavljanju davčne osnove se s 1.1.2015 zvišuje iz 70 % na 80 % davčno priznanih prihodkov.
Davčni zavezanci, ki že opravljajo dejavnost in bodo izpolnjevali navedene pogoje v letu 2014 ter se bodo za leto 2015 odločili ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, so pri davčnemu organu dolžni opraviti priglasitev najpozneje do 31. marca 2015.
Tisti davčni zavezanci, ki bodo v letu 2015 začeli opravljati dejavnost na novo in bodo v tem davčnem letu želeli ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov so dolžni priglasitev o ugotavljanju davčne osnove opraviti hkrati z predložitvijo prijave za vpis v davčni register v osmih dneh od vpisa družbe ali s.p. v poslovni register.

Primer 1:
Samostojni podjetnik Jani Novak, s.p. ima zaposlene 3 osebe in letne prihodke 80.000 EUR.
Ali se lahko Novak s.p. odloči za pavšalno obdavčitev?
Novak s.p. se lahko za leto 2015 odloči, da bo vstopil v sistem pavšalne obdavčitve in na FURS odda vlogo za pavšalno obdavčitev do 31.3.2015. Novak s.p. izpolnjuje pogoj, ker ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in letne prihodke do 100.000 EUR.
Kolikšen bo njegov letni davek iz dohodka iz dejavnosti v letu 2015?
Prihodki: 80.000 EUR
Normirani odhodki: 80% x 80.000 EUR = 64.000 EUR
Davčna osnova: 16.000 EUR
Davek iz dejavnosti: 16.000 x 20% = 3.200 EUR, kar je dokončen davek in prihodki ne gredo v letno dohodnino.

Primer 2:
Družba z omejeno odgovornostjo EVRA d.o.o. se ukvarja s prostorskim projektiranjem in ima 1 osebo zaposleno za nedoločen čas, 2 osebi pa za polovični delovni čas ter letne prihodke 90.000 EUR. Družba se bo odločila za ugotavljanje davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2015.
Kolikšna je letna davčna obremenitev 2015 z DDPO?
Prihodki: 90.000 EUR
Normirani odhodki: 80% x 90.000 EUR = 72.000 EUR
Davčna osnova: 18.000 EUR
DDPO: 18.000 x 17% = 3.060 EUR
Kolikšen čisti dobiček se lahko izplača 100 % lastniku – fizični osebi- družbe EVRA d.o.o.?
Neto dobiček je odvisen od računovodskega dobička, zato je nujno potrebno knjiženje poslovnih listin, ki predstavljajo prihodke in stroške podjetja. Predpostavljamo, da je računovodski dobiček pred DDPO 30.000 EUR in da je fizična oseba rezident Slovenije.
Računovodski dobiček (30.000) – DDPO (3.060) = čisti dobiček družbe EVRA d.o.o. (26.940 EUR).
Izplačilo dobička iz družbe EVRA d.o.o. družbeniku – fizični osebi – podleže še 25% dohodnini na dohodek iz kapital:
26.940 – 25% x 26.940 = 20.205 EUR se nakaže družbeniku na njegov transakcijski račun kot dohodek iz kapitala (dividenda), ki je že dokončno obdavčen.