DAVEK NA DOBIČEK 19%

DAVEK NA DOBIČEK  19%
S spremembo Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (Ur. l. RS št. 86/2016, z dne 4.11.2016), ki se uporablja od 01.01.2017, se stopnja davka od dohodka pravnih oseb poveča iz 17 na
19%. Sprememba davčne stopnje bo vplivala na vsa predračunska poročila, na pripravo poslovnih načrtov za naslednja leta kot tudi na spremembo višine odloženih davkov, ki jih imajo podjetja izkazana v svojih bilancah.
Primer:
Prenesena davčna izguba 31.12 2015 =100.000 EUR x 17 % = 17.000,00EUR odložene terjatve za davek
Prenesena davčna izguba 31.12 2016 =100.000 EUR x 19% = 19.000,00EUR odložene terjatve za davek
Prilagoditev davčne stopnje davka od dohodka pravnih oseb vodi do povečanja terjatve za odložene davke za 2.000 evrov in hkrati povečanja tekočega letnega dobička ali znižanja tekoče izgube leta 2016.
Za tiste družbe, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega leta, se bo davčna stopnja izračunala na podlagi števila mesecev, ki bodo že v koledarskem letu 2017 in števila mesecev poslovnega
leta, ki še ostajajo v letu 2016.
Primer: Družba ima poslovno leto od marca do februarja, zato se davčna stopnja za poslovno leto marec 2016 do februar 2017 izračuna:
(17% x 10 mesecev + 19% x 2 meseca)/12 =17,34% za poslovno leto 2016/17
Vir: naš zunanji partner s področja obdavčitev
TaxSlovenia.com
Mateja Babič, LLM.
davčna svetovalka