Kadri

Delo je pomembnejše od kapitala in od njega neodvisno. Kapital je plod dela in ne bi nikdar obstajal, če delo ne bi bilo pred njim. Delo je nad kapitalom in zasluži, da ga mnogo bolj upoštevamo.

(Iz sporočila kongresu, 1861, Lincoln, Abraham, 1809-1865)

V skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti urejamo kadrovsko področje in sicer:
• splošne akte družbe s sistemizacijo in opisi delovnih mest
• svetovanje pri izbiri ustreznih kandidatov
• personalne mape (PD in M2 obrazec s potrdilom o vročeni fotokopiji M2 obrazca delavcu, podpisana pogodba o zaposlitvi, potrdilo o prejemu delovne knjižice z delovno knjižico, zdravniško spričevalo, varstvo pri delu, odločbe o letnem dopustu, regresu …)
• vodimo evidenco zaposlenih delavcev v papirni ali elektronski obliki
• vodimo evidenco delovnega časa za zaposlence
• pripravimo letni plan dela
• z rešitvijo optimalnega načina za motiviranje in doseganje ciljev izboljšamo učinkovitost dela
• najzahtevnejše kadrovske probleme se trudimo rešiti z najvišjo stopnjo strokovnosti
Svetovali in pripravili bomo vse potrebno za
• izplačila plač in ostalih prejemkov iz delovnega razmerja
• izplačila po podjemnih, avtorskih in drugih pogodbah
• poročanje državnim organom o navedenih izplačilih (Davčna uprava, Zavod za pokojninsko zavarovanje)
• ostale storitve, povezane s kadrovskim področjem
Svetujemo pri pripravi plačnega sistema v skladu z zakonskimi določili.
Za vas lahko tudi vodimo prijavno/odjavno službo za zaposlene.