Podjetja, pozor, prihajajo novi razpisi za subvencije

Podjetja, pozor, prihajajo novi razpisi za subvencije

Podjetja lahko letos pričakujejo vsaj 18 razpisov, na katerih bo država delila evropski denar.

 

Nekaj bo šlo za spodbujanje raziskovalnih projektov v podjetjih, nekaj za dvig konkurenčnosti, tudi na mednarodnih trgih. Za področje lesarstva in turizma so napovedani samostojni razpisi. Podjetja se bodo lahko letos končno začela prijavljati na razpise za sredstva iz evropskih skladov za obdobje 2014-2020, torej tista evropska sredstva, ki jih dodeljuje država. A ker se je država zadnji dve leti precej ukvarjala z dokončevanjem projektov iz obdobja 2007-2013, se ti razpisi vztrajno zamikajo. Zdaj so ministrstva napovedala, kdaj jim bo po njihovih načrtih vendarle uspelo objaviti posamezne razpise za subvencije. In sicer bodo objavljeni od junija, kar pomeni, da se bo izvedba projektov, ki bodo prejeli evropski denar, premaknila tudi v leto 2017 in s tem tudi izplačila.

Katere razpise lahko pričakujejo podjetja

Pogledali smo, kdaj lahko po napovedih posameznih ministrstev pričakujete posamezne razpise, kdaj razpisovalci, torej ministrstva, napovedujejo, da bo prvi denar izplačan in koliko ga bo.

Skupno je sicer predvideno, da bi letos porabili okoli 250 milijonov evrov iz evropskih skladov, največ, 84 milijonov evrov, bo namenjenih za okoljske projekte.

Subvencije za raziskave in razvoj v podjetjih

1 Dopolnjevanje instrumenta MSP

Predvidena objava: junij; prva izplačila: 2,4 milijona evrov v letu 2017

Do 1,6 milijona evrov bodo lahko na nacionalni ravni črpala mala in srednja podjetja (MSP), ki so se prijavila v mehanizem za MSP (SME Instrument) iz Obzorja 2020 in pridobila certifikat odličnosti, a ne dovolj točk, da bi dobila denar.

2 Pilotni/demonstracijski projekti

Predvidena objava: junij; prva izplačila: 2 milijona evrov v letu 2017

Za sofinanciranje stroškov testiranja novih rešitev bo lahko podjetje dobilo do 2,5 milijona evrov. Projekti bodo morali biti v skladu s cilji Strategije pametne specia­lizacije ( SPS ). Podrobneje o SPS v članku ( Če imate otroka, naj postane kemik, farmacevt, strojnik, najboljši prodajnik ali pa kmet… ).

3 Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij

Predvidena objava: september; prva izplačila: 2,4 milijona evrov v letu 2017

Podjetja, ki se ukvarjajo z raziskovalno-razvojno dejavnostjo, bodo dobila denar za vključevanje visokoizobraženih strokovnjakov.

4 Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru pobude EUREKA

Predvidena objava: maj (čeprav do danes razpis še ni objavljen); prva izplačila: 1,9 milijona evrov v letu 2017

Mednarodni raziskovalno-razvojni projekti, ki so potrjeni v okviru programa Eureka, imajo možnost dobiti do 100 tisoč evrov subvencije za slovenski del projekta.

5 Spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere in povezovanja z gospodarstvom – 1. generacija

Predvidena objava: junij; prva izplačila: 2 milijona evrov v letu 2017

Spodbude za krepitev konkurenčnosti

6 Ekonomska infrastruktura

Predvidena objava: junij; prva izplačila: 4,2 milijona evrov v letu 2016

Do subvencij za poslovne cone in inkubatorje bodo upravičene občine. Podrobneje v članku ( Imamo več kot 300 poslovnih con, a država mošnjička zanje še ne bo zaprla ).

7 Javni razpis za procesni vavčer

Predvidena objava: september; prva izplačila: milijon evrov v letu 2016

Podjetja bodo lahko dobila do 15 tisoč evrov podpore za zunanje svetovalce pri denimo pripravi poslovnega modela.

8 Storitve inovativnega okolja

Predvidena objava: september; prva izplačila: 1,5 milijona evrov v letu 2016

Upravičenci po tem razpisu bodo MSP, tudi študentje. Namen razpisa je vzpostaviti standardizirano podporo inovativnim podjetjem s potencialom hitre rasti. Koliko bo lahko črpal posamezni upravičenec, še ni znano.

9 Spodbude za zagon podjetij P2B v letu 2016

Predvidena objava: junij; prva izplačila: 284 tisoč evrov v letu 2016

Slovenski podjetniški sklad bo junija (sprva je bilo predvideno, da še maja) objavil razpis za MSP, ki je lani že prejel subvencijo za zagon podjetij.

10 Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih

Predvidena objava: maj; prva izplačila: 1,2 milijona evrov v letu 2016

Do subvencije bo upravičen MSP s sedežem na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. Kot upravičeni stroški se štejejo stroški materialnih in nematerialnih investicij, stroški financiranja obratnih stroškov. Podjetje bo letno lahko dobilo 20 tisoč evrov.

Lesarstvo

11 Spodbude za MSP v lesarstvu

Predvidena objava: junij; prva izplačila: 3,5 milijona evrov v letu 2016

Mala in srednja podjetja bodo lahko v okviru tega razpisa dobila subvencijo za uvajanje novih izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa, pomembno je, da gre za prispevek k večji snovni in energetski učinkovitosti. Podjetje bo lahko dobilo od najmanj 50 do največ 500 tisoč evrov subvencije.

12 Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

Predvidena objava: junij; prva izplačila: 500 milijonov evrov v letu 2016

Do 40 tisoč evrov bo lahko dobil MSP na področju lesarstva za stroške za opremo, naložbe v neopredmetena sredstva, stroške dela, ki bodo nastali z namenom komercializacije izdelkov, procesov in storitev.

Konkurenčnost na tujih trgih

13 Dvig kakovosti poslovanja ali proizvodov/storitev MSP

Predvidena objava: julij; prva izplačila: 300 tisoč evrov v letu 2016

Podjetje bo lahko pridobilo do 15 tisoč evrov subvencije za pridobivanje mednarodnih certifikatov oziroma drugih potrdil o ustreznosti in kakovosti poslovanja, pri zaščiti intelektualne lastnine.

14 Predstavitve podjetij na mednarodnih forumih in mednarodnih B2B-dogodkih

Predvidena objava: julij; prva izplačila: 500 tisoč evrov v letu 2016

Do pet tisoč evrov lahko pridobi MSP ali samostojni podjetnik za stroške udeležbe za vstop v mrežo organizacije B2B oziroma kotizacije za sodelovanje na specializiranih dogodkih.

15 Predstavitve podjetij na mednarodnih sejmih

Predvidena objava: maj; prva izplačila: 1,5 milijona evrov v letu 2016

Za kritje stroškov najema in ureditve razstavnega prostora lahko MSP ali samostojni podjetniki pridobijo do 10 tisoč evrov. Razpis bo izvajal SPIRIT .

16 Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih – povezava na Strategijo pametne specializacije

Predvidena objava: november; prva izplačila: 450 tisoč evrov v letu 2017

17 Tržne raziskave tujih trgov

Predvidena objava: maj; prva izplačila: 250 tisoč evrov v letu 2016

Podjetje lahko dobi do pet tisoč evrov za kritje stroškov zunanjih svetovalcev pri izdelavi tržne raziskave.

Turizem

18 Razvoj novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016-2018)

Predvidena objava: maj; prva izplačila: milijon evrov v letu 2016

Subvencionirajo se stroški zunanjih svetovalcev, grafičnega oblikovanja, spletnega oglaševanja, digitalne prenove komunikacijskih orodij, pridobitve znaka kakovosti in specializacije. Pridobiti bo mogoče do največ 200 tisoč evrov.

Zaposlovanje

Med drugim lahko prek javnega povabila Zaposli.me podjetja za zaposlitev brezposelnega dobijo od pet do sedem tisoč evrov .

 

vir revija Finance